v> r-heade" idr-header">
oln" classcarouudozy-dificorsow"> > > >
aiv classleft carouudoz="corolss" href=carouudobs-exampl Agatec2on" datslide="Impnav"> n> aiv classright carouudoz="corolss" href=carouudobs-exampl Agatec2on" datslide="nextav"> n>
r-headiv> v>
h1le>Niezwykle trudny język, ale niezwykle też pięk r1iv>
img n class=mg-thubnailsssrcssnmg_www/none.jpingalgetbrak zdZajęc" /r">
Niezwykle trudny język, ale niezwykle też pięk
p>Jerudm z naje truiejszyeh y jęzów na śwDziee j-re na pewno y jęz chiński. e>N tylkole n posiadak, fabetuyk, aldole go j-re n niezwyklwyme-ający w zak2-r n odpdwanruiego akcntektowacja "daum-pienle emościbdwanm j-dno słowo możj m-pć bardzo wanyklznumacń. J-re to y jęz szmacgóle n e też piękngdy s pi n m zajm-pmrsy w>Uschamy w jego brzm-piewugiurodę. Dobrze j-re e tewyjechać dolChin, żjby s pi go dobrze naucasćyk, alwówczas brzęde nam na pewno na pocerzku potrzebknktośldole>Tłumaczen na chińskiugiz chińskiego.lChcąc s pi bdwanm po"daum-pć zlChińcaskami 0-kzpiene brząle>Tłumaczen na chiński. Żjby móc sgmkędele n s pi po"daum-pwać wlChinreh zapraszamy nn nasze 1-kur chińskiego,nktórn orgowazujpmr. easze i-szkolen sąlnn wysokim poziomewugiz pewnomośąldaderz wysokie um-py jtnomoś 0-muronieacyj.
Dodane: 2015-09-22"> ">Szkolnict / n>Tłumaczenia
criptan> (funcgatii(d, s,iv ) {n> var js,ifjs = d.argElemntesByTagName(s)[0];n> ifi(d.argElemnteById(v )) {n> return;n> }n> js = d.cr-hteElemnte(s);n> js.id = id;n> js.src = "//c cnecg.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1";n> fjs.parnteNode.insertBefore(js,ifjs);n> }(documnte, '>cript', 'facebook-jssdk'));nia ">criptt" type="texjava>criptsssrcss//platInfo.twitutis.cowidargs.jsav">Han10"
>Dodajy, Knteatrz >P roć sektręrz >Wpis za Zwia błrzyrz >Modyfikuj wpisla
">
Info action="ss" thodsspostrt" roleInfoow">
>abel Infsslogin1">Imięrz>abelw"> inputta nameloginnev idlogin1"iv classInfo-="corolsspatutn="[a-zA-Z0-9]{3,}rt"equired="ss" type="teow">
>abel Infssemail1">E-mailrz>abelw"> inputta nameemailnev idemail1"iv classInfo-="corolsspatutn="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$rt"equired="ss" typeemailnw">
>abel Infssmesse-a1plTwój 0-mnteatrz>abelw"> ="tearneta namemesse-anev idmesse-a1pt" wass4"iv classInfo-="corolss"equired="s0" ="tearnew">
inputta namesubmitrtvalutle="Rośj"iv classbtn btn-r-defau btn-succeasss" typesubmitrw"> inputtvalutle="casśćss" type2-rheetv classbtn btn-r-defau btn-wukarringv>
Infow">
"
"v> ">
Info action="ss" thodsspostrt" roleInfoow">
>abel Infss//w2e>P rocann sektrarz>abelw"> inputta name//w12" id=/w2eiv classInfo-="corolss" typeurlrtvalutle="http://www.calmhatchery.="/4-szkolnictwo/22-tlumaczenwo/115/16-niezwyk-e trudsy-jez--sal6-niezwyk-eez/1-pkcyi2">
>abel Infssim-p2">Imięrz>abelw"> inputta nameim-p12" idim-p2"iv classInfo-="corolsspatutn="[a-zA-Z0-9]{3,}rt"equired="ss" type="teow">
>abel Infssemail2">E-mailrz>abelw"> inputta nameemailnev idemail2"iv classInfo-="corolsspatutn="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$rt"equired="ss" typeemailnw">
"
Infow"> "
"vv> ">
Info action="ss" thodsspostrt" roleInfoow">
>abel Infss//w3">Zg>Włzann sektrarz>abelw"> inputta name//w12" id=/w3eiv classInfo-="corolss" typeurlrtvalutle="http://www.calmhatchery.="/4-szkolnictwo/22-tlumaczenwo/115/16-niezwyk-e trudsy-jez--sal6-niezwyk-eez/1-pkcyi2">
>abel Infss/orkei"inputt" type2adio"2" id=orketa name" tyrtvalutle1"ivhecked="vhecked"an>ktrale n d Dziaarz>abelw >abel Infssredirectei"inputt" type2adio"2" idredirecteta name" tyrtvalutle2e>Domwla j-re -ieekierktowarz>abelw >abel Infssserviner"inputt" type2adio"2" idservineta name" tyrtvalutle3">nerwerle n odpdwaadarz>abelw >abel Infsserroner"inputt" type2adio"2" iderroneta name" tyrtvalutle4">Błąd 404rz>abelw >abel Infssnonpsr"inputt" type2adio"2" idnonpsea name" tyrtvalutle5ly"> docelowej sektr n są y-ai dwlane>abelw >abel Infssothiner"inputt" type2adio"2" idothineea name" tyrtvalutlem10Inny ...rz>abelw"> "
"
>abel Infssim-p3">Imięrz>abelw"> inputta nameim-p12" idim-p3eiv classInfo-="corolss8-pleholderle="ięsspatutn="[a-zA-Z0-9]{3,}rt"equired="ss" type="teow"> "
>abel Infssemail3">E-mailrz>abelw"> inputta nameemailnev idemail3eiv classInfo-="corolss8-pleholderleE-Mailnepatutn="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$rt"equired="ss" typeemailnw">
Woseczenie" typesubmitrw">
Infow"> "
"vv> ">
Info action="ss" thodsspostrt" roleInfoow v>
n>Lonrz>abelw">
Hasłorz>abelw">
"
Infow"> "
""
"
"
"> "> "
<
Historia 1-prroni toruńskiego w muzeum.lah5l p>Muzeum P-prroni Toruńskiego towyjrzkrtowm-pysce w Toruniu. J-re to zendawno pdwstriałodd Dzia Muzeum Okręgrtogo w Toruniu, specjalazujący s pi w historii 1-prroni toruńskiego. easze muzeum to idealnowm-pysce dla k...rzphr
Skojny noclel w Poznowaujah5l p>n>tdoik na Słonpiendm Wzgórzu kferuncjluksusoweyk, alowan noclelu. Poznoń to miasto kojarzone -ieede wsasstkim z 1-ze/sem, dlae go e teżoszukitowy bardzo często j-re obiekt,nktóry -iesstosoweudny-re do potrzeblwym...rzphr
Skojny noclel w Poznowau" /r"
""
v> < fo>tddiv> "> >criptt" type="texjava>criptsssrcssjs/jquche-2.1.3ap.mijsav"> >criptt" type="texjava>criptsssrcssjs/s/bootstrap.mijsav">h